річна - 2020 рік

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ЛИСИЧАНСЬКА ЖЕК № 5"
за  12 місяців  2020 року
 
Найменування показника З початку року
Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  16 251
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                  13 517
Валовий прибуток/збиток                                   2 734
Адміністративні витрати                                    2 400
Інші операційні доходи                                       664
Інші операційні витрати                                    1 236
Фінансовий результат від операційної діяльності -238
Дохід з податку на прибуток                                           -
Рентабельність 0
   
Чистий фінансовий результат -238
Прибуток  -238
Збиток  
Усього доходів                                 16 915
Усього витрат                                 17 153
   
Елементи операційних витрат  
Матеріальні витрати, у тому числі:  
витрати на сировину та основні матеріали                                    2 837
Витрати на оплату праці                                    9 970
Відрахування на соціальні заходи                                    2 247
Амортизація                                         44
Інші операційні витрати                                    2 055
Усього                                 17 153
Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності 0
Коефіцієнт зносу основних засобів                                        0,6
Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:  
Основні засоби                                169 966
первісна вартість                                429 725
знос                                259 759
Оборотні активи, усього                                  31 324

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за                     Рік 2020                        р.

 

Форма N2 КодзаДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього

року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

16 251

15 938

Чисті зароблені страхові премії

2010

-

-

премії підписані, валова сума

2011

-

-

премії, передані у перестрахування

2012

-

-

зміна резерву незароблених премій, валова сума

2012

-

-

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)

2050

( 13 517 )

( 13 037 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

-

-

Валовий:

прибуток

2090

2 734

2 901

збиток

2095

( - )

( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов ’язань

2105

-

-

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-

-

зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-

-

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-

-

Інші операційні доходи

2120

664

1 240

у тому числі:

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарсько ї продукці ї

2122

-

-

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

-

~

Адміністративні витрати

2130

( 2 400 )

( 2 603 )

Витрати на збут

2150

( - )

( - )

Інші операційні витрати

2180

( 1 236 )

( 1 399 )

у тому числі:

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

139

збиток

2195

( 238 )

( - )

Доход від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

У тому числі:

дохід від благодійної допомоги

2241

-

-

Фінансові витрати

2250

( - )

( - )

Втрати від участі в капіталі

2255

( - )

( - )

Інші витрати

2270

( - )

( - )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

-

-

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

139

збиток

2295

( 238 )

( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-

682

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаті^ання

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

821

збиток

2355

( 238 )

( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього

року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого суі^тшого доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукутший дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)

2465

(238)

821

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього

року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

2 837

3 449

Витрати на оплату праці

2505

9 970

9 706

Відрахування на соціальні заходи

2510

2 247

2 133

Амортизація

2515

44

32

Інші операційні витрати

2520

2 055

1 243

Разом

2550

17 153

16 563

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього

року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одн>' просту акцію

2650

-

-

Підприємство
Комунальне підприємство "Лисичанська жилово-експлуатаційна контора №5"

Вид економічної діяльності       Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Середня кількість працівників            127

Адреса, телефон квартал Дружби народів, буд. 39, м. ЛИСИЧАНСЬК, ЛУГАНСЬКА обл., 93107

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на          31 грудня 2020 р.

АКТИВ

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І  Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

-

-

первісна вартість

1001

-

-

накопичена амортизація

1002

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

47

141

Основні засоби

1010

173 917

169 966

первісна вартість

1011

435 393

429 725

знос

1012

261 476

259 759

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

-

-

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

_-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

173 964

170 107

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1100

416

594

Виробничі запаси

1101

416

594

Незавершене виробництво

1102

-

-

Готова продукція

1103

-

-

Товари

1104

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Депозити перестрахування

1115

-

-

Векселі одержані

1120

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

19 955

23 449

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

-

-

3 бюджетом

1135

4 810

4 810

у тому числі 3 податку на прибуток

1136

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

342

475

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

140

163

Г отівка

1166

2

13

Рахунки в банках

1167

138

150

Витрати майбутніх періодів

1170

-

1

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

у тому числі в:

1181

-

-

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резервах незароблених премій

1183

-

-

ІНШИХ страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

1 868

1 932

Усього за розділом ІІ

1195

27 531

31 424

ІІІ. Необоротні активи» утримувані для продажу» та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

201 495

201 531

 

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

»

Зареєсірований (пайовий) капітал

1400

122 405

122 405

Внески до незареєстрованого статутаого капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

98 839

97 001

_ Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

83

107

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(8 721)

(8 959)

Неоплачений капітал

1425

( - )

( - )

Вилучений капітал

1430

( 43 003 )

( 45 254 )

Інші резерви

1435

-

-

Усього за розділом І

1495

169 603

165 300

ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

Пенсійні зобов’язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

у тому числі:

резерв довгостроюэвих зобов’язань

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

резерв незароблених премій

1533

-

-

інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контракти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом П

1595

-

-

Ш. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

734

843

розрахунками з бюджетом

1620

11 514

15 111

у тому числі 3 податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

13 652

13 497

розрахунками з оплати праці

1630

570

610

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

-

-

Інші поточні зобов'язання

1690

5 422

6 170

Усього за розділом Ш

1695

31 892

36 231

IV. Зобов'язання» пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продану» та групами вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

-

-

Баланс

1900

201 495

201 531

 

                                         ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ РОБІТ

з утримання та поточного ремонту житлового фонду КП ЛЖЕК № 5 за 2020 рік

 

№№

Види робіт

Од.

вим.

2020 рік

План

Факт

%

1

2

3

4

5

6

1

Ремонт м'якої покрівлі

м2

4843

5026

104

2

Ремонт шиферної покрівлі

м2

15

15

100

3

Ремонт під'їздів

од.

26

21

81

4

Ремонт оголовків димовентканалів

од.

59

146

247

5

Пристрій коньків шиферної покрівлі

м\п

7

7

100

6

Прочищення димовентканалів

од.

2900

3148

109

7

Ремонт вхідних козирків/Забарвлення металевих козирків

од.

38

190

500

8

Ремонт ганків

од

7

78

1114

9

Герметизація інженерних вводів

од.

18

39

217

10

Ремонт температурних та м/блочних швів фасаду

м/п

160

834

521

11

Ремонт цоколя та зовнішніх стін/Забарвлення цоколя

м2

1459

4850

332

12

Ремонт вікон

од

68

423

622

13

Ремонт /виготовлення дверей в під,їзди, підвали , дах

од

12/62

125

135

14

Ремонт вимощення

м2

237

128

54

15

Ревізія ВРЩ-0,4кв

од.

85

89

105

16

Заміна електропроводки

ед.

6158

5282

86

17

Забарвлення газового колектора

м/п

1013

1450

143

18

Скління віконних рам

од

193

318

165

19

Ремонт парапетних плит

м2

262

252

96

20

Ремонт зливостоків

м\п

79

122

154

21

Установка вузлів обліку електроенергії

од

5

24

480

22

Ремонт слухових вікон підвалів

шт

6

6

100

23

Ремонт/виготовлення лавок

од

15

308

1686

24

Ремонт/Забарвлення елементів дитячих ігрових майданчиків

од

33

42

127

25

Заміна в\б мереж теплопостачання

м/п

1983

2324

117

26

Заміна в\б мереж хол.водопостачання

м/п

567

467

82

27

Заміна в\б мереж водовідведення

м/п

438

400

91

28

Заміна\ревізія запорної арматури

од.

120

308

257

Середній відсоток виконання

283